Nikzad Academy

نکات مهم قبل از شروع آزمون NA2

۱. شما برای شرکت در این آزمون ۲۰ دقیقه زمان دارید که با کلیک کردن روی دکمه (شروع آزمون) زمان تان آغاز می شود.

۲. باید تا پایان (زمان) تعیین شده، آزمون تکمیل شود. 

۳. هر سوال چهار گزینه دارد که یکی از آنها درست می باشد و شما میتوانید فقط یک گزینه را انتخاب نمایید.

۴. بعد از انتخاب گزینه درست صفحه ی بعدی را کلیک نمایید که سوال جدید نمایان شود.

۵. اگر گزینه ی سوالی را انتخاب نکرده وارد صفحه ی بعدی شوید جواب آن سوال در سیستم (نادرست) ثبت میشود.

۶. شما باید به ۵۰ سوال طراحی شده تا پایان آزمون (۲۰ دقیقه ) پاسخ بدهید.

۷.در انتها جهت پایان دادن به آزمون و نمایش نتیجه روی دکمه ( پایان آزمون ) کلیک کنید.