Nikzad Academy

نکات مهم قبل از آزمون

نکات مهم قبل از شروع آزمون NA2 ۱. شما برای شرکت در این آزمون ۲۰ دقیقه زمان دارید که با کلیک کردن روی دکمه (شروع آزمون) زمان تان آغاز می شود. ۲. باید تا پایان (زمان) تعیین شده، آزمون تکمیل شود.  ۳. هر سوال چهار گزینه دارد که یکی از آنها درست می باشد و […]

نکات مهم قبل از آزمو

نکات مهم قبل از شروع آزمون NA1 ۱. شما برای شرکت در این آزمون ۲۰ دقیقه زمان دارید که با کلیک کردن روی دکمه (شروع آزمون) زمان تان آغاز می شود. ۲. باید تا پایان (زمان) تعیین شده، آزمون تکمیل شود.  ۳. هر سوال سه گزینه دارد که یکی از آنها درست می باشد و […]